image/svg+xml
процедура BG05SFOP001-2.025
ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
image/svg+xml

Проект "Граждански профили на ключови институции"

Фондация ПРИЗМА - Ангажираност и Иновации (ПРИЗМА-АИ) в партньорство с Центъра за модернизиране на политики (ЦМП) и фондация Център за имиграция и интеграция започва изпълнението на проект „Граждански профили на ключови институции“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектът цели да допринесе за увеличаване на информираността и ангажираността на гражданите и гражданските организации за функционирането на публичните институции, както и създаване на комплексна аналитична рамка за измерване на основни компоненти, определящи тяхната ефективност – институционална организация, области на компетентност и екологичен отпечатък.

Обща стойност на проекта е 55 491,48 лв., от които 47 167,76 лв. европейско и 8 323,72 лв. национално съфинансиране.

Повече информация за проекта можете да видите в ИСУН 2020.

граждански профил
Защо граждански профили?
Гражданският профил подобрява разбирането на гражданите за начина, по който функционира държавното управление. Той е предназначен да ги ориентира за разпределението на роли и отговорности между институциите на изпълнителната власт, да им покаже кой какви решения взема и какви правила определя и какъв напредък е отбелязан в постигане на националните, общоевропейските и глобалните цели за развитие на икономиката и обществото.
Какво е граждански профил?
Граждански профил на публична институция е структурирана, лесно разбираема информация за институционалната и функционалната организация, областите на компетентност, ефективността и прехода на дадена публична институция към екологично функциониране. Гражданският профил е резултат от наблюдение и измерване на определени показатели, определящи ефективност и екологичен отпечатък. Той дава представа на гражданите как работи дадена институция и дали начинът й на работа отразява модерните тенденции в управлението.

------------------------------------------------------

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация ПРИЗМА - Ангажираност и Иновации (ПРИЗМА-АИ), Центъра за модернизиране на политики (ЦМП) и Фондация Център за имиграция и интеграция (ЦИИ), и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.