Публичност

ФОНДАЦИЯТА изготвя годишен доклад за дейността си, който съдържа данните, определени в ЗЮЛНЦ.

Първият доклад на ПРИЗМА-АИ за дейността през 2022 г. ще бъде изготвен в началото на 2023 г.