image/svg+xml
процедура BG05SFOP001-2.025
ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
image/svg+xml

Териториални администрации

Граждански профили на ключови институции

Информацията в публичните профили е към декември 2023 г.
Използвани източници на информация са официалните сайтове на институциите, Интегрираната информационна система на държавната администрация, Порталът egov.bg, Регистърът на обществени поръчки ЦАИС ЕОП и информация от самите институции.

------------------------------------------------------

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация ПРИЗМА - Ангажираност и Иновации (ПРИЗМА-АИ), Центъра за модернизиране на политики (ЦМП) и Фондация Център за имиграция и интеграция (ЦИИ), и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.