image/svg+xml
процедура BG05SFOP001-2.025
ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
image/svg+xml

Методически инструмент „Комплексна аналитична рамка за измерване на основни компоненти, определящи ефективността и ефикасността на публични институции“

Комплексната аналитична рамка е инструментът, който ПРИЗМА ще използва за
наблюдение и измерване на показателите, определящи ефективност и екологичен
отпечатък на избраните публични институции.

Доклад-01.pdf

------------------------------------------------------

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация ПРИЗМА - Ангажираност и Иновации (ПРИЗМА-АИ), Центъра за модернизиране на политики (ЦМП) и Фондация Център за имиграция и интеграция (ЦИИ), и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.